Algemene voorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Fixet vof
Aarschotsesteenweg 58
2230 Herselt België
0498 85 85 91
BE 0896 946 429

1. Het herroepingsrecht:

Uiteraard neemt Fixet vof elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Fixet vof daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte, de meldingstermijn is 7 dagen.  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de betreffende producten gerestitueerd te krijgen.

Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per e-mail en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres ofwel, bij niet direct zichtbare gebreken, binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

Fixet vof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Gevolg

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, behoudens de kosten voor terugzending van het goed dewelke volledig ten uwe laste vallen, onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

Niet-toepasbaarheid van het herroepingsrecht

Voor volgende artikelen en/of diensten geldt het herroepingsrecht niet :

  • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de beoefenaar van een vrij beroep de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd
  • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de beoefenaar van een vrij beroep geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
  • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
  • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest
  • Geborduurde en bedrukte producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
  • Afgeprijsde producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
  • De retourzending dient in ongeschonden staat te verkeren, in de originele verpakking en dient voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden geaccepteerd en ook niet gecrediteerd.
  • Fixet vof behoudt zich het recht voor om slechts een deel van de aankoopsom te crediteren als het vermoeden bestaat dat de producten reeds door de afnemer zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

2. Bij niet betaling van de factuur

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 50 euro.

3. De leveringskosten:

Leveringen worden verzorgd door B-post door jou gekozen adres levertermijn +/-3 werkdagen  Fixet vof is niet verantwoordelijk voor foute leveringen.

Verzendingen via B-post thuis of op kantoor 6 € via afhaalpunt 5 € of pakjesauomaat 5 €  levering binnen de +/- 3 werkdagen.
Fixet vof is niet verantwoordelijk voor foute leveringen en het niet respecteren van de opgegeven datum van levering.

4. Overmacht :

Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Fixet vof geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fixet vof ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fixet vof gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

5. Betaalmogelijkheden

Contante betaling bij ophalen
Betaling met DEAL via de Europabank

Betaling op rekening. Dit is alleen mogelijk voor bedrijven en scholen, na goedkeuring door Fixet vof .De eerste twee bestellingen dienen door de koper vooruitbetaald te worden. Daarna kan worden geleverd met een betalingstermijn van 14 dagen. Fixet vof houdt zich het recht voor om eenzijdig af te wijken van deze bepaling )

6. In geval van annulering

In geval van annulering van de bestelling door één van beide partijen is de annulerende partij eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van ……..% van de waarde van de bestelling, met een minimum van € …….. en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen.

7. Niet betaling

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

8. Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..

9. Garantie / aansprakelijkheid :

Alle producten die in het assortiment van Fixet vof zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen. Ingeval van klachten kunt u zich tot Fixet vof wenden, waarna door Fixet vof contact zal worden opgenomen met de fabrikant. De aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de artikelen berust steeds bij de fabrikant. Fixet vof sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit.

Fixet vof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vergissingen en/of onjuistheden in opdrachten die eventueel zijn ontstaan doordat opdrachten niet schriftelijk aan leverancier zijn verstrekt.

Fixet vof aanvaardt geen aansprakelijkheid bij het borduren van eigen kleding, en kan er geen garantie op de aangeleverde kleding gegeven worden.

10.Belgisch recht

Belgisch recht is van toepassing op voorliggende overeenkomst.

11.Offerte’s

De klant dient zijn offerte na te kijken volgens aantal stuks, prijzen, kleuren.

Factuurprijs is altijd bindend.